top of page

 

36-56-H/01 Kominík

Kominík

* tříletý učební obor s výučním listem

* po absolvování studia možnost studovat nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou

* po dobu studia se vyplácí učňovská stipendia Olomouckého kraje

1. ročník: 300,- Kč za každý měsíc,

za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 1.500,- Kč

2. ročník: 400,- Kč za každý měsíc,

za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 2.500,- Kč

3. ročník: 500,- Kč za každý měsíc (pouze za první pololetí),

za druhé pololetí školního roku, v němž žák ukončí vzdělávání ve střední škole, není stipendium poskytováno

 

absolvent oboru umí:

- rozlišovat druhy používaných materiálů, orientovat se v jejich vlastnostech, způsobech použití a certifikaci

- navrhovat technologické postupy a organizaci práce při čištění průduchů komínů a kouřovodů 

- navrhovat a připojovat na spalinovou cestu spotřebiče na paliva pevná, kapalná a plynná 

- navrhovat parametry komínových vložek a vložkovat komínové průduchy

- provádět zvětšování vnitřní světlosti komínových průchodů strojní komínovou frézou

- měřit a vypočítávat tah, odstraňovat tahové závady a ucpávky v průduších, měřit složení plynných spalin a vyhodnocovat naměřené hodnoty

- provádět drobné opravy lokálních vytápěcích zařízení na pevná paliva, opravovat a upravovat komíny a jejich příslušenství 

- čistit lokální spotřebiče paliv na  pevná a kapalná paliva, čistit spalinové cesty, upozorňovat na rizika, provádět periodické technické prohlídky kotlů ústředního vytápění a technologických spotřebičů 

 

možnost uplatnění absolventa: 

- při samostatném výkonu činností spojených s instalací a sanacemi, čištěním a kontrolou komínů, kouřovodů, spotřebičů paliv a dalších zařízení 

- při údržbě, opravách a úpravách lokálních vytápěcích zařízení na pevná paliva, komínů a jejich příslušenství 

- v podnikání

bottom of page