top of page

 

33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba

Nábytkářská a dřevařská výroba

* dvouleté nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou

* pro absolventy strojírenských učebních oborů s výučním listem

* po složení maturitní zkoušky možnost pokračovat na vyšší odborné nebo vysoké škole

 

absolvent oboru umí:

- zajišťovat konstrukční a technologickou přípravu výroby, číst technickou dokumentaci, znázornit grafickou formu náčrtu, technického výkresu i počítačové grafiky skutečný tvar výrobku, součástí podle skutečnosti i podle představy

- posoudit materiály pro výrobu z hlediska jejich technických, ekonomických a užitných vlastností, navrhovat vhodné stroje pro daný typ výroby

- organizovat a řídit nábytkářskou a dřevařskou výrobu nebo její dílčí části

- dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

- při výrobě jednat ekonomicky, rozlišovat obsah základních ekonomických pojmů, správně je používat, chápat podstatu, cíl a riziko podnikání, znát a umět realizovat základní aktivity potřebné k založení firmy

- dodržovat způsoby hospodárného a ekologického užívání a likvidaci materiálů po skončení jejich životnosti

- sledovat trendy vývoje technologií a aplikovat tyto poznatky v praxi, orientovat se v příslušných technických normách a předpisech a dodržovat je

 

možnost uplatnění absolventa:

- má široké uplatnění ve všech oblastech dřevozpracujícího průmyslu- ve výrobě dřevařských materiálů, nábytku i stavebně truhlářské výrobě

–v prvovýrobě, v druhovýrobě i při obchodování s materiály a výrobky

- absolvent se uplatní zejména na střední a nižší úrovni řízení a organizace výroby –jako přípravář výroby, plánovač, mistr, referent v oblasti kontroly jakosti a kvality, ekonomiky a obchodu (zásobovač, odbytář, cenař)

- absolvent se rovněž uplatní jako konstruktér, technolog, operátor výroby a v oblasti logistiky

bottom of page