top of page

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Termíny přijímacího řízení

 

 

MŠMT ČR podle § 60c odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., vyhlásilo termíny konání jednotné zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou ve všech formách vzdělávání.

 

Podání přihlášky

 • 1. kolo – uchazeči do všech oborů                                                          do 1. března 2023

 

Konání jednotné přijímací zkoušky

 • 1. termín pro 4leté obory a nástavbová studia                                           13. dubna 2023

 • 2. termín pro 4leté obory a nástavbová studia                                           14. dubna 2023

 

Náhradní termín

– jednotná přijímací zkouška pro všechny obory vzdělání

 • 1. termín                                                                                                         10. května 2023

 • 2. termín                                                                                                         11. května 2023

 

Zveřejnění výsledků do učebních oborů

 • 1. kolo – vyhodnocení uchazečů                                                                   24. dubna 2023

 

4leté obory a nástavbová studia

 • 1. kolo – vyhodnocení uchazečů - nejpozději do 2 pracovních dnů

- dle zaslání výsledků z Centra,                                                            nejpozději 2. května 2023

 

Seznam otevíraných tříd 1. ročníků
  a počty přijímaných uchazečů dle oborů studia v denní formě studia

pro školní rok 2023 - 2024

Struktura oborů a počty tříd se řídí usnesením Rady Olomouckého kraje pod bodem UR/62/46/2022 ze dne 19. 9. 2022.

 

1 třída                            39-41-L/02 mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení

0,5 třídy                         66-41-L/01 obchodník

1 třída                            26-57-H/01 autoelektrikář

1 třída                            23-68-H/01 mechanik opravář motorových vozidel (automechanik)

1 třída                            23-51-H/01 strojní mechanik

0,5 třídy                         23-55-H/02 karosář

0,5 třídy                         23-55-H/01 klempíř

0,5 třídy                         39-41-H/01 malíř a lakýrník

1 třída                            33-56-H/01 truhlář

0,5 třídy                         36-64-H/01 tesař

1 třída                            36-52-H/01 instalatér

0,5 třídy                         36-67-H/01 zedník (ŠVP obkladač)

0,5 třídy                         36-67-H/01 zedník

0,5 třídy                         36-66-H/01 montér suchých staveb

0,5 třídy                         36-56-H/01 kominík

1 třída                            36-55-E/01 klempířské práce ve stavebnictví

1 třída                            36-67-E/01 zednické práce

1 třída                            33-42-L/51 nábytkářská a dřevařská výroba

1 třída                            23-43-L/51 provozní technika

1 třída                            36-44-L/51 stavební provoz

 

pro zkrácené formy studia oborů skupiny „H“ a to:
0,5 třídy                      23-51-H/01 strojní mechanik (ŠVP - zámečník)

0,5 třídy                      36-64-H/01 tesař

0,5 třídy                      36-56-H/01 kominík

0,5 třídy                      23-68-H/01 mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik)

Počty přijímaných uchazečů

do tříletých učebních, čtyřletých maturitních oborů
a dvouletých nástavbových maturitních oborů:  1 třída = 30 žáků.

 

 • v 1. kole přijímacího řízení budou přijati uchazeči dle oborů v pořadí s nejvyšším bodovým ohodnocením do naplnění kapacity otevíraných oborů a tříd. U oborů s převisem bude přijato maximálně 29 zájemců o vzdělávání v daném oboru pro 1 třídu.

 

Pro účely odvolacího řízení (v 1. kole) k OŠM Krajského úřadu Olomouckého kraje bude v každém oboru s převisem zájemců rezervováno 1 místo.

 • Bude-li naplněna kapacita jednotlivých vyučovaných oborů a tříd již v 1. kole přijímacího řízení, nebude v těchto oborech a třídách vypisováno 2. kolo přijímacího řízení.

 • Volné kapacity budou nabídnuty veřejnosti prostřednictvím Krajského úřadu Olomouckého kraje a způsobem umožňujícím dálkový přístup na www.ssprool.cz .

Konání přijímací zkoušky
 

 • Tříleté učební obory skupiny oborů „H“ a „E“ a zkrácená forma studia 

- přijímací zkouška se nekoná.
 

 • Čtyřleté studijní obory a nástavbová studia

konají jednotnou zkoušku formou testu z matematiky v délce 70 minut a z českého jazyka a literatury v délce 60 minut.

 

  Pozvánku k vykonání přijímací zkoušky v 1. kole zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 14 dnů před jejím konáním.

 

Způsob zveřejnění výsledků,

zápisový lístek

 

Tříleté učební obory skupiny „H“ a „E“ a zkrácené formy studia.

Uchazečům přijímaným ke vzdělávání bude přiděleno registrační číslo, jež bude součástí dopisu, kterým je uchazeč informován o nekonání přijímací zkoušky.

Ředitel školy zveřejní (první kolo) dne 24. 4. 2023 na veřejně přístupném místě ve foyer v přízemí budovy školy, v prostoru vrátnice DM a způsobem umožňujícím dálkový přístup na www. ssprool.cz, výsledky přijímacího řízení pod registračními čísly.
 

Písemné rozhodnutí o přijetí/nepřijetí si zletilí uchazeči nebo zákonní zástupci nezletilých uchazečů mohou vyzvednout osobně v kanceláři č. 105 v pracovní den 24. 4. 2023 v době od 7.00 do 18.00 hod. Zletilým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů bude odesláno rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu, pokud nebylo ve výše uvedeném termínu vyzvednuto osobně.

 

Čtyřleté studijní obory skupiny oborů „L“ a nástavbové obory:

 

Uchazečům přijímaným ke vzdělávání bude přiděleno na začátku jednotné přijímací zkoušky registrační číslo, pod kterým bude uchazeč v průběhu přijímacího řízení evidován.

Ředitel školy zveřejní, do dvou pracovních dnů podle zaslání výsledků z Centra na veřejně přístupném místě ve foyer v přízemí budovy školy, v prostoru vrátnice DM a způsobem umožňujícím dálkový přístup na www. ssprool.cz, výsledky přijímacího řízení pod registračními čísly.

Písemné rozhodnutí o přijetí/nepřijetí si zletilí uchazeči nebo zákonní zástupci nezletilých uchazečů mohou vyzvednout osobně v kanceláři č. 105 v den vyhlášení výsledků v době od 7.00 do 18.00 hod. Zletilým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů bude odesláno rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu, pokud nebylo ve výše uvedeném termínu vyzvednuto osobně.

 

Přijetí je třeba potvrdit do 10 pracovních dnů od dne oznámení odevzdáním zápisového lístku. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

      

Toto neplatí pro uchazeče přijaté k nástavbovému studiu nebo zkrácené formy studia.

Studijní 

oddělení 

Mgr. Tomáš Janeček
janecekt@ssprool.cz
tel: 585 724 267

bottom of page