top of page

 

23-43-L/51 Provozní technika

Provozní technika

* dvouleté nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou

* pro absolventy strojírenských učebních oborů s výučním listem

* po složení maturitní zkoušky možnost pokračovat na vyšší odborné nebo vysoké škole

 

absolvent oboru umí:

- vytvářet a upravovat popisy jednotlivých technologických operací pro výrobu nesložitých součástí

- určovat stroje, zařízení, nástroje, nářadí, měřidla a další výrobní pomůcky pro uskutečnění jednotlivých technologických operací strojního obrábění, tváření, tepelného zpracování, montáže apod. s ohledem na úroveň technologického vybavení konkrétního pracoviště

- zabezpečit vykonávání technické údržby a oprav strojů a technologických zařízení, diagnostiku jejich technického stavu a jejich provozuschopnost

- navrhovat způsoby a podmínky měření a kontroly jakosti součástí a výrobků,·provádět zkoušky mechanických a technologických vlastností technických materiálů,·provádět zkoušky vlastností provozních hmot a materiálů, kontrolu strojních součástí a nástrojů

- řídit podřízené pracovníky a organizovat výrobní procesy, kontrolní, servisní a opravárenské práce včetně zásad jejich bezpečného provozování

- dbát na správné a hospodárné využití materiálů, navrhování optimálních technologických a pracovních podmínek

- používat a pořizovat technickou dokumentaci, sledovat a hodnotit množství a kvalitu vykonané práce, uplatňovat normy a technické předpisy pro zvolenou technologii výroby

- omezovat negativní vlivy vykonávaných činností na životní prostředí

 

možnost uplatnění absolventa:

- v prvovýrobě, v druhovýrobě i při obchodování s materiály a výrobky

- v povolání strojní technik pro výkon středních technickohospodářských nebo manažerských funkcí, v pozicích provozního charakteru, tj. strojírenský technik mistr a strojírenský technik dispečer

- v příbuzných typových pozicích, např. strojírenský technik technolog, strojírenský technik technické kontroly, zkušební technik, servisní technik nebo v pozicích s převahou manuálních činností jako vedoucí pracovní čety a kolektivu.

bottom of page