top of page

 

36-44-L/51 Stavební provoz

Stavební provoz

* dvouleté nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou

* pro absolventy strojírenských učebních oborů s výučním listem

* po složení maturitní zkoušky možnost pokračovat na vyšší odborné nebo vysoké škole

absolvent oboru umí:

- vyhotovit a používat projektovou dokumentaci stavebních objektů pozemních staveb, zná principy kalkulace nákladů, rozpočtování a fakturace

- navrhovat zařízení staveniště pro jednoduché stavby, stanovit časový plán a časový harmonogram, umí vytyčit stavbu pomocí geodetických pomůcek, plánovat, řídit a kontrolovat provádění pozemních staveb, a to v pozici zaměstnance nebo zaměstnavatele

- řídit podřízené pracovníky a organizovat stavební práce, připravovat a organizovat pracoviště, stanovit potřebu materiálu a počet pracovníků, dbát na správné a hospodárné využití materiálů, výrobků i strojů ve stavební výrobě

- volit způsob skladování a manipulace se stavebními materiály a výrobky a tyto činnosti řídit

- posuzovat optimální technologické a pracovní podmínky, vést, používat, evidovat a pořizovat dokumentaci na stavbě, včetně stavebního deníku, sledovat a hodnotit množství a kvalitu vykonané práce

 

možnost uplatnění absolventa:

 - investorská a dodavatelská předvýrobní i výrobní příprava stavby, vytyčení stavby, převzetí staveniště a jeho zařízení

- zajišťování podkladů pro výběrové řízení při zadávání stavebních zakázek, umí uplatňovat znalosti stavebního zákona a dalších předpisů při jednání s účastníky výstavby

- na střední a nižší úrovni řízení a organizaci výroby – jako vedoucí přípravář výroby, plánovač, mistr, referent v oblasti kontroly jakosti a kvality, ekonomiky a obchodu (zásobovač, odbytář, cenař), jako návrhář, konstruktér, technolog, operátor výroby a v oblasti logistiky

- v povolání stavební technik pro výkon středních technickohospodářských nebo manažerských funkcí v přípravné a realizační fázi staveb

bottom of page